Testament

In de Nederlandse wet is geregeld wie de erfgenamen zijn van een overledene en welk deel van uw erfenis zij krijgen. Maar de wet houdt geen rekening met uw persoonlijke wensen. Een partner met wie u ongehuwd samenwoont heeft bijvoorbeeld geen recht op (een deel van) uw erfenis. Iedereen die zestien jaar of ouder is, kan van de wettelijke regels afwijken door een testament te maken. In een testament geeft u aan wie uw erfgenamen zijn en welk deel van uw nalatenschap zij krijgen.

Waarom een testament
Wettelijke vererving is prima als uw situatie standaard is. Maar tegenwoordig leeft bijna niemand meer in een ‘standaard’ situatie. Daarnaast zijn familiebanden minder hecht en willen we graag zelf kiezen aan wie we onze nalatenschap toevertrouwen. Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor een testament.

  • Voogdij regelen: wie zorgt er voor uw minderjarige kinderen als u overlijdt.
  • Bewindvoerder aanwijzen: als u vindt dat sommige van uw erfgenamen (nog) niet de volle verantwoordelijkheid kunnen dragen over hun erfenis.
  • Erfgenamen onterven of uitsluiten: u kunt bepaalde personen onterven of bijvoorbeeld de ‘koude kant’ uitsluiten.
  • Executeur aanwijzen: in uw testament kunt u een executeur aanwijzen voor het afhandelen van uw nalatenschap
  • Bedrijfsopvolging regelen: dankzij uw testament kiest u zelf wie uw bedrijf voortzet.

Bezit in het buitenland
Heeft u een huis in Frankrijk of een bankrekening in Duitsland? Dan krijgt u te maken met de Europese Erfrechtverordening. De nieuwe, eenvoudigere regels gelden vanaf 17 augustus 2015. Kortweg betekent het dat het erfrecht van één land ook voor uw bezit in andere landen binnen de Europese Unie geldt. Natuurlijk informeert een professional van notaris Houtepen u graag over de Europese Erfrechtverordening. 

Als expat in Nederland
Woont u in Nederland en heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan mag u kiezen voor het erfrecht van het land van uw nationaliteit. Voor deze rechtskeuze heeft u een testament nodig. Indien u geen keuze maakt en u heeft uw laatste gewone verblijfplaats in Nederland dan is Nederlands recht van toepassing. Vanzelfsprekend kunt u bij testament dan een nadere regeling treffen. Notaris Houtepen werkt al meer dan tien jaar voor expats en weet goed wat de mogelijkheden zijn voor nalatenschap voor expats.

Notaris Houtepen legt uw wensen vast in een testament
Kiest u voor een testament, dan heeft u naast persoonlijke overwegingen ook te maken met juridische en fiscale gevolgen. Notaris Houtepen doorloopt samen met u de mogelijkheden en adviseert als dat nodig is. Hebben we alles besproken, dan leggen we uw wensen vast in een testament. Uw testament wordt geregistreerd in het Centraal Testamentenregister. Maak een afspraak met notaris Houtepen. Samen kijken we naar het belang van een testament voor uw persoonlijke situatie.

Hebt u een testament?
Is uw testament nog up to date? Wilt u een aanpassing doorvoeren in uw testament? Maak een afspraak met notaris Houtepen. Heeft u bezit of vermogen in andere landen binnen de Europese Unie? En is uw testament ouder dan vijf jaar? Vraag notaris Houtepen om na te kijken of uw rechtskeuze voor Nederlands erfrecht in uw testament is opgenomen.

Download hier de brochure 'Hoe regel ik mijn nalatenschap'